Op het gebruik van deze website www.rubiapatisserie.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Website

Voor het goede beheer van de website kan RUBIA BV op ieder moment de toegang tot (een deel van) de website aan (een bepaalde categorie) bezoekers schorsen, onderbreken of beperken, alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met (inter)nationale wetgeving of met internet-etiquette, of de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.

RUBIA BV is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. We doen ons best om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en te beveiligen. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is echter jouw eigen verantwoordelijkheid. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. RUBIA BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. RUBIA BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

RUBIA BV is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van onze website. Je zal je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien RUBIA BV betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, zijn we gerechtigd alle schade die we daardoor (zullen) lijden op je te verhalen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van RUBIA BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag uit op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat RUBIA BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van informatie

RUBIA BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat RUBIA BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RUBIA BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen RUBIA BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

RUBIA BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. RUBIA BV doet haar uiterste best om de veiligheid van het e-mailverkeer te waarborgen maar kan dit niet volledig garanderen door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met RUBIA BV te corresponderen, accepteer je dit risico.